การบูรณาการการเรียนการสอน กรณีศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

0
86

การบูรณาการการเรียนการสอน วิชาระบบขนถ่ายวัสดุ วิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง และวิชาขนส่งและการกระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 64 คน และคณะอาจารย์ประจำสาขา 5 ท่าน ได้เข้าศึกษากระบวนการต่างๆในการทำงานของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็น Packaging, Warehousing, Distribution, Transportations, Import -Export และพาเข้าชมคลังสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการได้ศึกษาจากสถานการณ์จริง