โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบกิจการธุรกิจ SME

โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบกิจการธุรกิจ SME ณ บริษัท ดับเบิ้ลยู เฮ้าซิ่ง จำกัด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการณ์ด้าน เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำ Work Shop จากสถานณ์จริง ของแต่ละแผนก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

การเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการการขนถ่ายทางราง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนของนักศึกษากับสถานที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจบริบทของอาชีพในอนาคต นำโดยท่านอาจารย์เอกชัย คุปตาวาทิน พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการขนถ่ายทางราง ณ สถานีรถไฟท่าพระ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการเรียนในห้องเรียนไปแล้ว โดยได้รับเกียรติบรรยายข้อมูลจาก คุณธวัชชัย พรมดี กรรมการผู้จัดการสมาคมโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มาบรรยาย ในครั้งนี้

โครงการปรับพื้นฐานทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัญญกาญจณ์ ไซเออร์ส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ ในการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษ โดยคุณอภิญญา งามดี และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยคุณวีณากร เอี่ยวสาณุรักษ์ ณ อาคาร 50 ปี...

โครงการการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสินค้าในอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสินค้าในอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ บริษัท สยาม อินทร์เทรด 888 จำกัด และด่านศุลกากรหนองคาย ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย และเข้าศึกษากระบวนการต่างๆในสถานประกอบการอย่างละเอียด และได้รับเกียรติจากคุณธนกร ลี้ตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท...

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะการตอบคำถามการท่องเที่ยว ในกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่6 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อก้าวสู่นักวางแผนการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ :Young Smart tourism (YSTP)

คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อก้าวสู่นักวางแผนการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ :Young Smart tourism (YSTP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะกระบวนการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวและการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานในอุตสาหกรรมบริการ 2018

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานในอุตสาหกรรมบริการ 2018 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุภาภรณ์ อนุภาพไพรบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง (Simulation) และเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ (Knowledge Workers) สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรได้แก่ วิชาธุรกิจการบิน...

LATEST NEWS