อาจารย์ ฉัตรชัย สุตีกษณะ
หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์
Email: chatchai.su@rmuti.ac.th

 

อาจารย์ เอกชัย คุปตาวาทิน
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์
Email: akekachai.ku@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ พัลลภ พรมสาเพ็ชร
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์
Email: panlob.pr@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ สานิตย์ ปัตตะเน
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์
Email: sanit.pa@rmuti.ac.th

 

อาจารย์วาสนา พ่วงพรพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์
Email: wasana.ch@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ ธนภัทร์ ธชพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์
Email: thanapat.ta@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ มณฑิรา พรมดี
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์
Email: monthira.pr@rmuti.ac.th