หลักสูตร


1. ชื่อหลักสูตร

1.1. ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

1.2. ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1. ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)

2.2. ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

2.3. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
2.4. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Logistics Management)

3. วิชาเอก

การจัดการโลจิสติกส์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1. รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2. ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3. การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4. ความร่วมมือกับสถาบัน

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

2. เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

5. เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก

6. เจ้าหน้าที่จัดส่งและกระจายสินค้า