การประเมินตรวจ SAR หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

0
77

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประเมินตรวจ SAR หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย ประธานกรรมการ/ อ.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ กรรมการ/ผศ.พงศกร คำภาบุตร กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น