ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

0
80

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร/ รศ.สุภาพ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานฝ่ายคมนาคม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น