Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2564

LATEST NEWS